دی 1393 دوشنبه
آخرین شماره ها
نشریات دیگر
امکانات مقاله
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
فهرست مقاله های سال سی و یکم شماره171 -

u172 رحمت وامنيت برترين حق شهروندان شهرخدا/3

u مجتبى احمدى‏راد

u امام ورعايت حقوق مردم درگفت وگو باآيت الله حاج شيخ محمدقاضى زاده/29

u امام خمينى واهميت كرامت انسانى/51

u محمدمسعودسعيدى

مقدمه/52

كرامت انسانى درقرآن/53

كرامت انسانى درتفكربشرى/55

رهنمودهاى امام خمينى براى حفظ كرامت انسانى/57

نمونه حاكم دينى/57

برنامه حكومت دينى/58

سفارشهاى اخلاقى سياسى امام على )ع( به مالك اشتر/59

1. رسيدگى به مردم/59

2. ارزيابى مردم از حاكم، معيارتعيين كننده/63

3. نگه داشت كرامت مردم/64

4. حكومت دينى ناسازگار با اقتدارگرايى/65

5. بهترين روشها درتصميم گيريهاى سياسى/67

6. محترم بودن حريم خصوصى مردم/69

7. تملق گويى آفت حكومت دارى/70

8. ملاك انتخاب كارگزاران: تجربه وحياء/71

9. نظارت دقيق بركاركرد كارگزاران ومديران/72

10. تنبيه پايمال كنندگان حقوق مردم/75

11. مشاركت عمومى، درپرتواعتماد به حكومت/76

12. سلامت جامعه، درگرو پيوند وبستگى فروتنانه بامردم/76

u اميرالمومنين )ع( اسوه امام خمينى درحقوق شهروندان/84

u على اكبرذاكرى

1. ملاك، حكومت نبوى وعلوى/86

2. عهدنامه مالك اشتر/88

3. حقوق شهروند براساس تابعيت/89

4. وظايف متقابل مردم ودولت/89

نگاهى به سيره علوى/90

1. حق حيات وزندگى/90

2. امنيت اجتماعى براى همه/94

اصل واقعه درزمان اميرالمومنين/98

3. دورى ازستم به ديگران/99

4. عدالت قضايى/104

اصل داستان زره/106

5. عدالت گرايى/107

6. علاقه وخدمت به تمام مردم/108

u حقوق شهروندى يكتاپرستان واقليت فرقه پرستان درحكومت اسلامى )باتمركز بر انديشه امام خمينى(/117

u على الهى خراسانى

شناخت شهروند يكتاپرست وفرقه پرست/118

مفهوم حقوقى اقليت/119

1. رويه قضايى/119

2. دكترين حقوقى/120

يكتاپرستان درحكومت اسلامى; اقليت يا اكثريت؟/121

دارالاسلام ودارالفكردرجهان سياسى معاصر/121

حقوق شهروندى يكتاپرستان درانديشه سياسى امام خمينى/123

زندگى شايسته با رفاه وامنيت/124

آزادى فعاليتهاى دينى ومدنى/125

آزادى بيان/127

حقوق فرقه پرستان ومرزميان شهروندى وفتنه انگيزى/129

حقوق فرقه پرستان درشرايط فتنه‏انگيزى/130

حقوق شهروندى بهائيان/132

حقوق اقليتهاى مذهبى ودينى درقانون اساسى جمهورى اسلامى ايران/134

جلوه هايى اززندگى آزادانه يكتاپرستان درايران اسلامى/137

زرتشتيان/137

يهوديان/139

ارمنيان وآشوريان/140

نقض حقوق شهروندان يكتاپرست مسلمان دركشورهاى مدعى آزادى/143

u صيانت ازحقوق شهروندى )درسيره امام خمينى(/150

u سيدحسين همايون مصباح

درآمد/151

حقوق شهروندى/152

صيانت ازحقوق شهروندى/153

1. سازوكارفرهنگى/154

2. سازوكارحقوقى - قضايى/157

2 - 1. باوروپذيرش حقوق شهروندى/157

2 - 2. قانون گرايى/159

2 - 3. اجراى سياست جنايى كيفرى - ترميمى )پرورشى(/160

2 - 4. اصل كرامت، اصل عدالت واصل براءت/161

2 - 5. قاعده »وجوب رساندن حق به صاحب آن« وقاعده »ولايت حاكم برممتنع«/164

3. سازوكارسياسى/164

4. سازوكاراخلاقى/167

5. سازوكاراجتماعى/169

u مردم سالارى دينى ازنگاه امام خمينى/176

u محمدصادق مزينانى

اهميت وضرورت موضوع/177

دموكراسى ومردم سالارى/179

تفاوت دموكراسى وجمهورى/182

نسبت دين ومردم سالارى/183

پيشينه مردم سالارى دينى در ايران/186

مردم سالارى دينى/188

امام خمينى ومردم سالارى دينى/191

سازگارى يا ناسازگارى مردم سالارى بانظام سياسى اسلام/192

دموكراسى مورد قبول ازنگاه امام/194

ويژگيهاى دموكراسى موردقبول ازنگاه امام/196

الف. پذيرش دموكراسى درچهارچوب اسلام/196

ب. عدالت محورى/199

ج. ناسازگارى بااستبداد/200

د. تامين وحفظ آزادى/200

1. آزادى درمشاركت/200

2. آزادى بيان وعقيده/200

ه. پيوندبااستقلال/201

برترى دموكراسى اسلامى بردموكراسى غربى/201

نقدونفى دموكراسى/204

1. ابهام دموكراسى/204

2. نبود دموكراسى درجهان غرب/206

3. آفتهاى دموكراسى/210

الزام طرف مقابل/214

u مدارا با شهروندان درانديشه وسيرت امام خمينى/226

u سيدعباس رضوى

نقش مدارا در وحدت مسلمانان و همگرايى شهروندان/232

مدارا دراجراى برنامه هاى اقتصادى/235

گذشت از هنجارشكنان سياسى، زمينه ساز اصلاح وجبران/237

مدارا با كارگزاران رژيم شاه/241

رفتارامام با حزب خلق عرب/244

امام وغائله حزب خلق مسلمان/246

امام خمينى و مهارفتنه حزب دموكرات وكومله/248

برخورد امام با كودتا گران نوژه/255

رفتارامام با توطئه گران حزب توده/258

امام وسازمان مجاهدين خلق/261

u پيوندمردم وحكومت اسلامى در انديشه امام خمينى/280

u سيدمحمدمرتضوى

تعريف مساله/281

مقدمه/281

1. مرحله نهضت/281

2. مرحله انقلاب/282

3. مرحله نظام سازى/282

4. مرحله تمدن سازى/282

تفاوت وامتياز انقلاب اسلامى/283

انگيزه مردم درهمراهى انقلاب/284

بخش اول: عوامل پيوند/285

1. عوامل دنيوى - معيشتى/285

1 .1. برقرارى عدالت اجتماعى/285

1 .1 .1. عدالت درتقسيم امكانات/287

1 .1 .2. عدالت درواگذارى فرصتها/289

1 .1 .3. اجراى قانون براى همه/290

1 .3. فراترازقانون نبودن خواص/290

2 .3. نپذيرفتن ميانجى گرى دراجراى قانون/292

3 .3. اجراى دقيق قانون/293

4 .1 .1. برخورد با غارت گران اموال عمومى/294

5 .1 .1. حفظ اموال مردم و دورى از اسراف/2952

2 .1. تامين نيازها وحقوق اوليه مردم/298

3 .1. حفظ كرامت انسانى مردم/301

1 .3 .1. كرامت ذاتى/301

2 .3 .1. كرامت اكتسابى/302

3 .3 .1. كرامت حقوقى/302

4 .1. رعايت حقوق ورضايت مردم/304

5 .1. پاسداشت عزت و غرور ملى/307

2. عوامل دينى - معنوى/309

1 .2. پياده كردن ايده هاى اسلامى/309

2 .2. حفظ ارزشهاى دينى/310

3 .2. مبارزه با فساد/312

1 .3 .2. فساد سياسى/312

2 .3 .2. فسادفرهنگى/313

3 .3 .2. فسادمالى/315

4 .2. حفظ آرمانهاى انقلاب/316

5 .2. حفظ نظام جمهورى اسلامى/317

بخش دوم: نمودهاى پيوند مردم وحكومت/320

1. مشاركت در انتخابات/320

2. حضوردرنمازجمعه/323

3. مشاركت درحل مشكلات نظام/325

4. پشتيبان ولايت فقيه/327

بخش سوم: راهكارحفظ پيوند/329

1. حضورحوزويان درصحنه اجتماع وحكومت/329

2. بصيرت سياسى مردم/332

3. مردمى بودن مسئولان/333

- شماره

u173 دريچه اى رو به روشنايى/3

u مجتبى احمدى راد

u نقش سبك زندگى اسلامى درتوسعه وپيشرفت/18

u سيدحسين همايون مصباح

درآمد/19

سبك زندگى/19

توسعه وپيشرفت/23

چگونگى توسعه خوشايند/25

نيازهاى توسعه درمقياس كلان/26

سازمانهاونهادها/26

منابع/27

سياستها/27

نقش وتاثيرسبك زندگى برتوسعه/27

1. سبك زندگى وسرمايه انسانى/28

2. سبك زندگى وسرمايه اجتماعى/34

3. سبك زندگى وسرمايه مالى - مادى/41

سبك زندگى وهم سويى كاركردى سرمايه/ها ن47

u درآمدى برمفهوم سبك زندگى اسلامى وجايگاه آن درانديشه رهبرى/58

u سيدعلى نقى ايازى

مقدمه/59

تحليل محتواى كيفى/59

اهميت سبك زندگى اسلامى/60

تعريف سبك زندگى اسلامى/62

چگونگى شكل گيرى سبك وشيوه زندگى/65

بايستگيها درسبك زندگى اسلامى/66

1. بازسازى واصلاح محيط زندگى/66

2. جامعه پذيرى سبك زندگى اسلامى/68

راهكارها درسبك زندگى اسلامى/70

1. معرفى انگاره هاى سبك زندگى اسلامى/70

2. معرفى نمونه عالى سبك زندگى اسلامى/71

3. تفسيراجتماعى سبك زندگى اسلامى/72

مصاديق سبك زندگى اسلامى/75

كاركردسبك زندگى اسلامى/77

آسيبهادرسبك زندگى اسلامى/78

1. تضعيف ايمان/78

2. سبك زندگى مبتنى برتقليد/80

3. فقدان خودباورى/81

u دوشاخص بنيادين درسبك زندگى اسلامى/87

u ابوالقاسم يعقوبى

مقدمه/87

حيات طيبه شاخص سبك زندگى اسلامى/88

مفهوم حيات طيبه/90

الف: نگاه مردمى/90

ب: نگاه مَتجَرى/91

جلوه هاى حيات طيبه درقرآن/95

1. ذرّيه طيبه/95

2. بلده طيبه/97

3. قول طيب/98

4. روزى پاك وحلال/99

5. ساده زيستى وقناعت/100

اخوت دينى/102

اخوت دينى ازنگاه پيشوايان معصوم/105

مبانى و زيرساختهاى برادرى دينى/107

1. تقواو پارسايى/108

2. صلح وآشتى/109

3. نصيحت/110

4. تعاون وهمكارى/111

اخوت دينى )بايدهاونبايدها(/113

نگهداشت حقوق برادران دينى/117

حقوق برادرى از نگاهى ديگر/122

u معنى وسبك زندگى مومنانه با تاكيد بر ديدگاه علامه طباطبايى/130

u مسلم نجفى

مقدمه/131

معناى »معنا« ى زندگى/131

معناى »سبك« زندگى/132

معناى »زندگى«/132

رابطه »معناى زندگى« با »سبك زندگى«/133

بحران در »معنى« و »سبك« زندگى/134

»سبك« يا »سبك« هاى زندگى/135

انسان به دنبال »معنى« و »سبك«/138

معناى زندگى انسان/141

الف: ابتلاءوآزمايش به مثابه معناى زندگى/142

راه هاى افزايش صبر/148

ب: عبوديت به مثابه معناى زندگى/149

معناى عبوديت/149

حوزه عبوديت/151

اهميت عبوديت/152

ج: عبوديت به مثابه معناى زندگى/157

فوايدعبادت/159

د: تقرب به مثابه معناى زندگى/161

معرفت نفس، هدف همه اديان/162

راه اسلام/162

توصيف ناپذيرى مشاهدات عرفانى/165

آيا ديداربا خدا ممكن است؟/168

سبك زندگى عرفانى/170

1. توحيدافعال )فناى افعالى(/172

2. توحيدصفات )فناى صفاتى(/172

3. توحيداسماء )فناى اسمايى(/173

4. توحيدذات )فناى ذاتى(/173

- شماره

u174 زندگى برمدارانديشه/3

u مجتبى احمدى راد

u چيستى سبك زندگى ايرانى - اسلامى وچگونگى اجتهادفرهنگى الگونگر/18

u على الهى خراسانى

درآمد/19

مفهوم شناسى سبك زندگى/21

ويژگيهاى ساختارى واجتماعى سبك زندگى/23

ويژگيهاى اصلى سبك زندگى/23

1. سبكى بودن برتريهاى افراد در زندگى روزمره/23

2. سبك زندگى هم وجه فردى وهم وجه گروهى دارد/24

3. سبك زندگى رفتارهاى است كه مردم حق انتخاب براى آن دارند/25

4. درخور بازشناسى سبك زندگى براى ديگران/25

5. سبك زندگى افراد داراى انسجام است/25

دگرگونيهاى سبك زندگى درايران/26

علتهاى دگرگونى درسبك زندگى ايرانى/28

1. شهرى شدن/28

2. نسل/29

3. جنسيت/30

4. دگرگونى درمعناى كار و فراغت/31

5. رواج مصرف گرايى/32

6. پيدايش وگسترش طبقه متوسط/33

طبقه متوسط وتحول زندگى ايرانى پسا انقلاب/33

چيستى سبك زندگى اسلامى/38

تمايزسبك زندگى اسلامى با فرهنگ اسلامى ومعارف اسلامى/40

سبك زندگى اسلامى وفقه فرهنگ/41

اخبارى گرى فرهنگى چالشى فراروى سبك زندگى اسلامى/43

قلمرووابعاد سبك زندگى اسلامى/45

نقش يابى سيره اهل بيت )ع( درسبك زندگى اسلامى/48

1. ازحيث »معرفتى وشناختى«/48

2. ازحيث »ارزشى وهنجارى«/49

اجتهادمنظومه اى والگونگر و روش استنطاقى فرهنگى/49

1. طراحى نظام موضوعات سبك زندگى اسلامى/50

2. طراحى نظام سوالات سبك زندگى ايرانى از شريعت/50

3. انسجام مفاهيم مرتبط بازندگى درآيات وسيره اهل بيت )ع(/51

4. اصطلاح نامه جامع معارف اهل‏بيت )ع( درعرصه هاى سبك زندگى/51

5. اجتهادمنظومه اى واستنباط فرهنگى/52

6. كشف وطراحى الگوهاى فرهنگى وزيستى اسلام/52

7. برنامه ريزى سطح بندى شده وطراحى نظام ترجيح/53

8. استفاده ازهنرورسانه براى عينيت‏يابى الگوها/53

9. تحقق حيات طيبه/53

u عقلانيت ومعنويت سبك ساززندگى اسلامى/59

u عباس مخلصى

درآمد/60

1. عقلانيت وسبك زندگى/64

1 - 1. عقلانيت وسبك زندگى غربى/64

2 - 1. عقلانيت وسبك زندگى اسلامى/65

نمودعقلانيت درسبك زندگى اسلامى/69

الف. عقلانيت درحوزه زندگى فردى/69

سبك زندگى عقلانى درقرآن/71

يك رويى ويك رنگى درپنهان وآشكار/72

آداب دانى ورعايت ادب/73

به كارگيرى تجربه هاى تاريخى/73

قانون گرايى درزندگى/74

رهيدن از دام دنيا زدگى وايستادن بربام خداخواهى/75

عقلانيت زندگى دراحاديث/76

1. مستى ثروت/77

2. مستى ستايش شنيدن/78

حق گرايى/79

باطل گريزى/80

اخلاق مدارى/80

ب. عقلانيت درحوزه رفتار و كنشهاى اجتماعى/82

2. معنويت/84

الف. برنامه عبادى/84

ب. برنامه اخلاقى/85

نمودمعنويت درسبك زندگى/85

الف. ساحت فرد/85

ب. ساحت خانواده/87

بايستگى احياى دانش خانواده/88

ج. ساحت اجتماع/91

نيازمعنويت به عقلانيت/92

1. گسترش سبك زندگى شهوت آلود/92

2. رواج عرفانهاى دروغين/94

ويژگيهاى كلى اين عرفانها/94

u قش حكومت، دراصلاح وارتقاى سبك زندگى اسلامى/103

u سيدحسين همايون مصباح

درآمد/104

سبك زندگى/104

ساختاراجتماعى/105

نقش حكومت درسامان دهى وبركشيدن سبك زندگى/105

الف. منش ورفتاركارگزاران حكومت/106

ب. ساختاراجتماعى/108

1. تحرك اجتماعى/109

2. اجتماعى سازى هنجارها/110

2 - 1. اجتماعى سازى مشاركتى هنجارها/110

2 - 2. اجتماعى سازى مشورتى هنجارها/112

2 - 3. اجتماعى سازى حق مندانه هنجارها/114

2 - 4. اجتماعى سازى آگاهانه ودانايى بنيادهنجارها/118

3. اقتصادمعطوف به توانا سازى مردم/120

4. قدرت سياسى سيال و مسوول/124

5. سيستم قضايى/127

6. موقعيت ونقش/129

u هنرمتعهد، سبك ساززندگى اسلامى درانديشه رهبرى/135

u غلامرضاجلالى

درآمد/136

جايگاه ويژه هنراسلامى/137

1. هنرواخلاق/141

2. هنروسياست/142

شناخت هنرمتعهد/143

سرچشمه هاى هنرمتعهد/145

1. باورهاى دينى/145

2. انقلاب/147

3. دفاع مقدس/148

بايسته هاى بهره گيرى ازهنر/149

1. هنردرحكم ابزار/149

2. بهره گيرى اززبان هنردرزندگى/150

3. بومى سازى زبان هنر/151

4. بهره گيرى دقيق ودرست از هنر/152

5. هدايت هنردرجهت سبك زندگى اسلامى وفرهنگ عمومى/153

u كتاب شناسى گزينشى سبك زندگى اسلامى/160

u عباس عبدالله پور