خرداد 1390
فصلنامه تخصصی
تابستان 1390
شماره 40

تعداد بازدید : 17378

جهت بزرگنمایی عکس کلیک نمایید
 

فهرست مطالب

ياد داشت

الويرى محسن

ياد داشت
مجلة تاريخ اسلام به عنوان نخستين نشريه تخصصی تاريخ در قم، مجالی مناسب برای ارائه آثار تاريخ¬ پژوهان حوزوي و دانشگاهي بوده است. اکنون مجله با ارزيابی راهی که پشت سر نهاده و بر اساس تحليلی از وضعيت علمی کشور، و با توجه به تعدد نشریات تاریخی در سطح کشور و ضرورت تخصصی شدن آنها به عنوان یکی از پیش شرط¬های دریافت امتیاز علمی – پژوهشی بر آن است، رويکردی نو را مبنای حرکت آينده خود قرار دهد. رويکرد جديد مجله توجه بيشتر به مباحث معرفتی تاريخ پژوهی در چارچوب انديشة اسلامی و تقويت نگاه روش¬مند به مطالعات تاريخی است و به ياری خداوند پنج محور اصلی زير را مد نظر قرار خواهد داد:
• اهتمام به انتشار مقالات نوآورانه در تحلیل مقاطع مختلف تاریخ اسلام و تاریخ تشیع با توجه خاص به زدودن شبهات نو پدید که در حقیقت ادامة راه پیشین مجله تا تبدیل به مجله¬ای کاملاً تخصصی است.
• اهتمام به انتشار مقالات مرتبط با فلسفة علم تاريخ و تأملات نظری آن (اعم از معرفت شناسی و روش شناسی) به منظور ژرف ساختن نگاه روشمند به تاريخ.
• اهتمام به انتشار مقالات مرتبط با تاريخ مضاف، يعنی تاريخ اجتماعی، تاريخ فرهنگی، تاريخ اقتصادی، تاريخ ارتباطی و مانند آن در محدودة تاریخ اسلام. اين مقالات که چارچوب نظری يا مفهومی خود را از علوم جديد اخذ می¬کنند، مجالی مناسب برای نشان دادن حيطه و ابعاد ارتباط دانش تاريخ با شاخه¬های مختلف علوم اجتماعی و چگونگی تعامل بين آنها فراهم می¬سازند. اين روش تاريخ پژوهی برای تقويت نوفهمی رويدادهای تاريخ اسلام با تأکيد بر عصر معصومان کاربرد فراوان خواهد داشت. چنين نگاهی می¬تواند ما را از دائرة تنگ تحليل تاريخی محض بيرون آورد و به عينيت يافتن خصلت آموزگاری تاريخ مدد رساند.
• اهتمام به انتشار مقالات مرتبط با انديشة تاريخی دانشمندان مسلمان و بازشناسی نگاه آنها به دانش تاريخ و چگونگی بهره¬مندی از آن در دانش¬های مختلف مانند تفسير و کلام و فقه و رجال.
• اهتمام به انتشار ترجمة آثار برگزيدة مستشرقان و تاريخ پژوهان برجستة عرب معاصر که يا از مصاديق دو محور پيش گفته است و يا در بردارندة نوآوری و خلاقيتی است که آگاهی انتقادی تاريخ پژوهان ايران اسلامی از آن ضروری است. اين ترجمه ها در صورت لزوم با نقد همراه خواهند بود.
مجلة تاریخ اسلام امیدوار است بتواند به عنوان عضوی کوچک از دفتر تبلیغات حوزة علمیه قم سهم خود را در تقویت رویکرد دینی در تاریخ نگاری و برآوردن نیازهای معرفتی دانش تاریخ ادا نماید. مجله که کامیابی خود را رهین همراهی اندیشمندان دین باور می-داند همة پژوهشگران تاريخ را به ارسال مقالات خود که با رويکرد جديد مجله همساز باشد، فرا می¬خواند.


محسن الويری
سردبیر