شماره : 303
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

غم قلابي

رهنما شاهینماهي آزرده گفت:

شب، شبِ مهتابي است

آسمان

مثل دل آينه‌ها آبي است

رود پر از ماهي و مرغابي است

صحبتي از درد و غم و غصه نيست

غصه‌ي من يک غم «قلابي» است

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان