شماره : 303
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

هر روز

کشایی اکرمهر روز صبح زود

بيدار مي‌شود

يک سفره پهن مي‌کند

اندازه‌ي زمين

بايد مواظب همه باشد تمام روز

دلواپس تمامي فرزندهاي خود

باشد تمام روز

.

.

.

احساس اطلسي

قلب درخت کاج

برگ درخت سرو...

خورشيد مادر است

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان