خرداد 1394
 
شماره : 279
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

خورشيد خندان حجاب
محمدی سیف معصومه

 

دانه¬هاي ايمان را در لحظه¬هاي سبز باور¬هايم مي-کارم.

در روشني نجابت، با شبنم اميد مي¬رويانم.

مي¬خواهم در باغ زندگي¬ام بوته¬هاي نو و با¬شکوه بپرورانم.

سستي¬ها و کرختي¬ها را کنار مي¬زنم.

با باران ايمان، حقيقت سپيد فضليت را مي¬پرورم.

اين را دريافته¬ام که ايمان پايدار من، قوي¬ترين قدرت وجودم است.

روزنه¬اي نو به ذات روحاني خويش مي¬گشايم.

من مي¬يابم،

خويشتن گم¬شده¬اي را از لابه¬لاي بوته¬هاي خشکيده¬ي طنازي.

فرشته¬اي در کنارم ايستاده و به من لبخند مي¬زند.

فرشته¬ام نويد مي¬دهد که حقيقت زيبايي تو، در نجابت و متانت تو در حال شکفتن است.

از دريچه¬ي ايمان که به هستي¬ام مي¬نگرم، لذت از نو سرودن و جوانه زدن را حس مي¬کنم.

به فرشته¬ام سپردم که هميشه با من باش.

پاکي را تا عمق وجودم جاري کن.

راهي براي رستن يافتم؛ تو از آن من شدي و

من شفافيت حضور تو را در تاريکي لحظه¬هاي تلخ ترديد يافتم.

فرشته¬ام مسير نور را تا افق¬هاي معنويت نشانم داد.

تا رويش دوباره¬ي ايمان،

تا افق¬هاي جاويدان روشني،

با آفتاب طلايي تو،

همگام و همنفس،

روي بال¬هاي فرشته¬ام،

انعکاس طلايي خورشيد، را تجربه مي¬کنم.

دنياي من، از آن تو مي¬شود.

فضا پر از پيام نوازش¬گر زيبايي ازلي است.

تو معجزه¬اي شدي که بيداري لحظه¬هاي ناب را به ارمغان آوردي.

من از ماهيت بي¬نهايت خويش آگاه شدم.

تو همچون مني، مي¬خواهم بداني؛

جهان روبه روي تو، درهاي سبزي را به رويت گشوده که از دريچه¬ي سعادت و نجابت به زندگي¬ات بنگري،

آن گاه خورشيد از آن تو مي¬شود.

تا طلوع بيکرانگي ايمان، گامي بيش نمانده،

تو هم با من نغمه¬سرايي کن.

تا افق روشني، عاشقانه اوج بگير.

بيا با هم بدرخشيم در پرتو رخشان خورشيد خندان حجاب.

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان