خرداد 1394
 
شماره : 279
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

گفتگويى كوتاه در جمع خـواهران عضو اتحاديه دانشجـويان شيعه در لندن
صفاوردی سوسن

 

گفتگويى كوتاه در جمع خـواهران عضو اتحاديه دانشجـويان شيعه در لندن
سوسن صفاوردى

 

 

سـرشار از شـور و حال جـوانـى و بـا شـوق و ذوق خاص بـرنامه هاى آموزشى را دنبال مى كنند. يك گروه 18 نفره جـوانان شيعه لندن كه همگـى از اعضاى اتحاديه دانشجـويان شيعه لندن هستنـد و 11 نفـر آنها دختـر هستند به جمهورى اسلامـى ايران سفـر كرده انـد. همگـى محجبه و تحصيلكـرده در رشته هـاى مختلف علـوم پزشكـى انسـانـى و سياسى.
((رافـائلRafael )) تقـريبـا حكـم سـرگـروه خـواهـران را دارد. فارغ التحصيل رشته داروسازى است و اظهار مـى كند: همگـى بچه ها از ايـن كه تـوفيق ديدار ايران نصيبشان شـده است بـى نهايت خـوشحال هستند. ايـن گروه با مشاركت دفتر جـوانان مجمع جهانى اهل بيت(ع) و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى جهت يك دوره آمـوزشـى عقيدتـى سياسـى و احكام به ايـران دعوت شـدند. يك هفته مانـده به اتمام دوره آموزشى, در جمع صميمى آنان وارد مى شويـم. در جمع خـواهران و بـرادران به پـرسشهاى آنان در خصـوص نقـش زنان در ايران پاسخ مى گـوييم. و ايـن باب آشنايى ما بـود. از احساسشان مـى پرسيـم و اينكه با چه تصورى به ايران سفر كردند و امروز با چه تصـورى به كشـورشان بـرمـى گـردنـد. طبق معمـول رافائل كه از انـرژى خاصـى بـرخـوردار است پيـش قـدم مـى شـود و ايـن طـور تـوضيح مـى دهــد:
قبل از سفر به ايران, تصوير مبهمى در ذهـن ما وجود داشت; از يك سو تبليغات منفـى و سوء در غرب و از سـوى ديگر, آگاهـى به ايـن مطلب كه اخبـار غيـر مسلمـانـان در خصـوص مسلمـان را نبـايستـى پذيرفت, حالت خاصـى را در انسانهايـى كه در غرب زندگـى مـى كنند بـوجـود مىآورد. البته ايـن فقط خاص افرادى است كه سعى مـى كنند تحت تإثير اخبار كاذب غربـى قرار نگيرند و بيشتر اطلاعاتشان را از مسلمانـان به دست آورنـد. امـا متـإسفـانه در غرب گـروههاى مسلمان نيز تحت تإثير ايـن اخبار قـرار مـى گيرنـد و بعضا همان تصـوير غلط را از نظام جمهورى اسلامـى ايران بـراى خـود تـرسيـم مى كنند. به هرحال با وجود يك چنيـن وضعيتى هر چقدر هم كه انسان سعى كند تحت تإثير نباشد, گاهى سوالهايى برايـش بـوجـود مىآيد كه ايـن سفـر پـاسخ بسيار قانع كننـده اى بـود. بـراى يك سـرى از شبهاتـى كه بعضا با آن مـواجه مـى شـديـم, ايـن سفر برطرف كننده شبهات بـود و كمكـى براى رسيـدن به يقين; يقين به ايـن مطلب كه نظام جمهورى اسلامـى ايـران پـايگاهـى است اميـن بـراى مسلمانان خصـوصا شيعيان كه در خارج بيـش از ديگـر گـروههاى مسلمان مـورد تهاجـم هستند. تبليغات منفـى از چند جبهه عليه آنان است. ما در خـارج از كشـور بـراى پـايبنـدى به اصـول و ارزشهاى اعتقاديمان مجبور به تحمل مشكلات بسيار زيادى هستيـم. ناگفته نماند همبستگى و اتحادى كه بيـن گروهها وجـود دارد باعث مـى شـود كه بتـوانيـم راحتتـر بـر مشكلات فايق بياييـم. متإسفانه خانـواده هاى مسلمان زيادى در غرب تحت تإثير فرهنگ غربـى قرار دارنـد و از فرهنگ و دستـورات اسلامى كاملا بى اطلاع هستند. در نتيجه, جـوانان نيز بدون اطلاع از فرهنگ اسلامى بزرگ مى شوند و هويت غربى به خـود مى گيرند. ديدن يك كشور اسلامى كه احكام اسلام در آن پياده مى شـود, احساسـى وصف ناپذير در انسان بـوجود مىآورد. آنچه در وهله اول جلب تـوجه مى كند مقام و منزلت زنان ايرانى است. برخلاف تبليغات غربـى مبنى بـر عدم آزادى زنان ايرانـى و در زنجير بـودن آنها, ما در ايـن مـدت به ايـن نتيجه رسيـديـم كه اگر زنـى در زنجير است و آزادى ندارد, زن غربى است. شما نمى تـوانيد باور كنيد كه ما از ساعت 8 شب به بعد براى تردد در شهر با مشكل مواجه هستيـم. زنان انگليس از ساعت 8 شب به بعد كمتر در خيابانها تردد مـى كننـد مگر اينكه همراهـى داشته باشنـد. تجاوزات جنسـى, قتل و آزار زنان از جمله معضلات جـوامع غربـى است كه باعث محـدوديتهاى بسيارى بـراى زنان شده است. ما در ايران شاهد هستيـم كه هر ساعت از شب چگونه زنان آزادانه بـا مـاشينهاى خـود در رفت و آمـد هستند.
به جرإت مى گـويـم كه ايـن آرزوى يك زن غربى است كه بدون ترس و وحشت زندگـى كند. متإسفانه يك مثل معروفـى است كه هميشه انسان فكر مى كند مرغ همسايه غاز است. مـن به تمام اروپا سفر كرده ام و كاملا با وضعيت زنـدگـى اروپايـى آشنا هستـم. مسلمانان بـايستـى بدانند كه اگر تمام كارهايـى كه يك اروپاييها انجام مـى دهند را نيز انجام دهند, در تمامـى محـرمات از آنان پيروى كننـد, هـرگز نخواهند تـوانست جايگاه يك اروپايى را در ديد اروپاييان به دست آورنـد, آنان هيچ گـاه ما را از خـودشـان به حسـاب نمـىآورنـد.
در اينجا يكـى ديگر از خـواهران, ((عابده)) رشته كلام را به دست مى گيرد و مى گويد:
ايـن يك واقعيت است و شما نبـايستـى فكـر كنيـد كه مـا مبـالغه مـى كنيـم. مـا بايستـى باور داشته بـاشيـم كه فـرهنگ غربـى چيز ارزشمنـدى بـراى تقليـد ندارد. واقعا همه چيز دروغ است.
فرهنگ غربـى هيچ چيزى براى تكيه زدن بر آن نـدارد. اينها همه اش تبليغات رسـانه هاى غربـى است كه تصـويـرى غيـر واقعى از واقعيت زنـدگـى غربـى را به تـرسيـم مـى كشنـد. آمـار بيكـارى جـوانان, خـانـواده هاى از هـم پـاشيـده و خـودكشـى به حـدى رسيـده كه دست اندركاران را دچار مشكل كرده است. ايـن تصوير زندگى بدون دغدغه و بـدون اضطـراب كاملا تـوخالـى است. البته شايـد در مـورد قشـر مسلمانى كه در ايـن جوامع زندگى مى كنند و تكيه بر اصالت و هويت اسلامى خـود دارند صادق باشد و ايـن درست همان چيزى است كه آنان غبطه اش را مـى خـورنـد. استحكام خانـواده, روابط عاطفـى اجتماعى مسلمانان با يكـديگـر, همـدوستـى و خيلـى ارزشهاى ديگـرى كه از مدتها پيـش در غرب از بيـن رفته, حاكـم بر زندگى مسلمانان غربى است و ما به واسطه تمسك به هميـن ارزشها از مـوقعيتهاى اجتماعى خوبـى نيز بـرخـوردار شـده ايـم. علـى رغم اينكه به خاطر حجابمان شديدا مورد حمله واقع مى شـويـم, اما وقتى آنان مى بينند كه حجاب و پوشش زن مسلمان در نتيجه ظلـم و ستـم مردان نيست و اجبارى در آن نيست, مـوضع گيـرىاشان رنگ ديگـرى به خـود مـى گيـرد. بـاور و انتخاب ما بـراى آنان اهميت دارد و به محض درك ايـن باور در ما بـرخـورد ديگـرى از خـود نشـان مـى دهنـد.
شهنـاز دانشجـوى رشته حقـوق ادامه مـى دهـد:
ايـن مطلب خيلى مهمى است. در غرب برخورد نسبت به حجاب اصلا خوب نيست و ارتقإ شغلـى و يا اجتماعى با حجاب بسيار مشكل است. اما همان طـور كه اشاره شـد اعتماد به نفـس و تكيه بر باورها, باعث مـى شـود كه آنان باورهاى ما را شناخته و در نهايت به آن احترام بگذارند. آنها فكر مى كنند افراد مذهبى كـوته فكر و مرتجع هستند! كه در اثر برخورد محكم و صحيح متوجه مى شوند كه ايـن فكرشان خلاف واقع است.
همگى خـواهران به علامت تإييد سرهايشان را تكان مى دهند و كلمات و تـوضيحـات ايـن سه خـواهـر را تصـديق مـى كنند.
خطاب به خـواهران مـى گـويم تا آنجا كه مطلع شديـم در مدت اقامت ايران سفر زيارتى سياحتـى نيز به مشهد و قـم و اصفهان داشته ايد و در مشهد مقـدس ضمـن زيارت هشتميـن امام معصـوم, امام رضـا(ع) تـوفيق ديـدار با ولـى امـر مسلميـن حضـرت آيت الله خامنه اى نيز نصيبتـان شـده است; مـى تـوانيـد احساس خـود را هنگام ملاقات بـا معظم له ترسيـم كنيد؟ خواهر ((رافائل)) كه يكى از مسوولان انجمـن دانشجـويى لندن است, مجددا رشته كلام را به دست مـى گيرد و چنيـن مى گويد:
احساسى كاملا وصف نشدنى, مـن هميشه آرزوى ديدن ايشان را داشتـم و هيچ گاه نمـى تـوانستـم تصـورش را بكنـم كه ايـن آرزو به واقعيت بپيـوندد. وقتى با ايشان روبه رو شدم كاملا هيجان زده شده بـودم و گريه امانـم نمـى داد و در مقابل امام و مرجع شيعيان جهان احساس خضـوع و كـوچكـى مى كردم و خداوند را شكر كردم كه ايـن سعادت را نصيبـم كرد و فكر مـى كـردم به نيابت همه شيعيان پشت ايشان نماز مى خوانم.
((دهاDuha )) دانشجـوى رشته حقوق در لندن و مسوول شاخه خواهران انجمن دانشجويان انگليس مى گويد:
((اقامه نماز به امامت رهبر مسلمانان جهان فـوق العاده آرام بخـش بـود. نماز و صدايشان حالت ملكـوتى داشت. مـن هنوز نيز از شـوق ايـن ديدار از خود بـى خـود هستـم و گـويى صداى مناجات ايشان را هنوز هم هنگام نماز مى شنوم.))
خواهر ((عابدهAbedeh )) دانشجـوى رشته بيولوژى از دانشگاه لندن و از اعضاى انجمـن دانشجـويان در حالـى كه كاملا هيجـان زده بـود ادامه داد:
((مـن قبلا رهبر مسيحيان انگليـس و برخـى از علماى بزرگ اسلام را ملاقات كـرده ام, ولـى هيچ گاه دچار چنيـن هيجان و اضطـراب روحـى نشـده بـودم. لحظه ديـدار ايشـان خـاطـره اى بـاارزش و تجـربه اى مانـدگار در زنـدگـى مـن است و ايـن حالت را همگـى خـواهـران و برادران داشتند. ))
((سـاراشـارSarashar )) دانشجـوى علـوم اسلامـى و ادبيـــات عرب دانشگاه لندن نيز مى گويد:
((امروز براى مـن شيعه مفهوم ديگرى پيدا كرد. احساس مـى كردم از زمان ايـن ديـدار رابطه نزديكتـرى بـا امـامـان و بخصـوص امـام زمان(عج) پيدا كرده ام. ايـن ديدار باعث شد كه مـن اسلام زنده را درك كنـم و آن را به عنـوان بزرگتريـن هـديه با خـود به كشـورم ببرم.)) ـ فكر مى كنم حسـن ختامى بسيار زيبا بود. بيش از ايـن وقتتان را نمـى گيرم و از خـداوند منان آرزوى سلامتـى و سعادت شما عزيزان و تمـامـى شيعيـان و دل سـوختگـان و مسلميـن را خـواستارم.

 

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان