خرداد 1394
 
شماره : 279
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

جايگاه و نقش زنان ايراني، روايتى دوباره
صفاوردی سوسن

  جـايگـاه و نقـش زنـان ايـرانـى, روايتـى دوبـاره

سوسن صفاوردى

 

 

اشاره: نقـش و جايگاهـى كه زنان مسلمان ايرانـى در شـروع مبارزات و پـس از پيروزى در عرصه هاى مختلف داشته و دارند همواره نگاههاى متفاوتى را در داخل و خارج كشـور به خـود جلب كـرده و تحليلها و تفسيـرهاى بسيارى را به دنبال داشته است. آنها كه با واقعيات جامعه اسلامـى ايران آشنايى ندارند و يا از سر غرض ورزى و دشمنى, بـا مسايل و دستـاوردهاى انقلاب و نظام اسلامـى بـرخـورد مـى كننـد طبيعى است كه نمى تـوانند و يا نمى خواهند چهره درستى از ايـن جايگاه و نقـش ترسيـم كنند اما ايـن بخشـى از ماجراست كه دشمنان و محافل صهيـونيستـى و آنان كه انقلاب اسلامـى منافعشان را به خطر انداخته و ارائه نمـونه اى از جامعه اسلامى به عنوان الگـوى عملى در جهان معاصر, سلطه ظالمانه آنان را زير سـوال مى برد, در پـى آنند ولـى طيف وسيعى از طـرفـداران حقيقت و ارزشهاى متعالـى انسـانـى و اسلامـى در ميـان مسلمانان و غير مسلمانان, حقايق را مـى دانند و از جايگاه والا و نقـش سازنده و فعال زن مسلمان ايرانـى در زمينه هاى مختلف آگاهنـد و واقعيات دنياى بيـرون از آن, بـويژه غرب را نيز مـى دانند و مـى تـوانند تشخيص دهنـد كه اسلام و انقلاب به رهبـرى حضـرت امـام خمينـى چه دستـاوردهـايـى را بـراى زنان داشته است. اينان دفاع از دستاوردهاى انقلاب و موقعيت زنان ايرانى را وظيفه اى براى خـويـش مى دانند و روشنگرى در ايـن خصوص را اقدامى راهگشا براى ديگر ملتها بويژه زنان مى شمارند. آنچه در استقبال از بزرگداشت سالگرد رحلت ملكـوتـى حضرت امام خمينى مـى خـوانيد, نگاهـى دارد به ديـدگاهـى كه جمعى از بانـوان صاحب نظر از مليتهاى مختلف در باره جايگاه و نقـش زن مسلمان ايرانى ارائه كرده اند. تعدادى از ايـن بانوان جزء ميهمانانى بـوده اند كه سال گذشته در سالگرد ارتحال حضرت امام شركت جستند و بقيه نيز شامل بانوان غير ايرانى صاحب نظرى مى شـوند كه اينك در جمهورى اسلامى ايران حضور دارند.
ثـريـا كليـم صـديق ـ لنـدن
((كنگـره بزرگـداشت ارتحـال امـام خمينـى, خــرداد 76)) مـن امكان دو سفـر به ايران را داشته ام و به واسطه دوستان ايرانـى زيادى كه از نقاط مختلف جهان خصوصا در لندن دارا هستـم, كاملا با زنان مسلمان ايرانى و روحيات آنان آشنا شده ام و به جرإت مى تـوانـم بگـويـم كه زنان ايرانى واقعا توانا هستنـد و تـواناتر از زنان اروپايـى و غربـى. زنان ايرانـى در زمينه هاى مختلف تحقيقـى, تحقيقاتـى, فرهنگـى تخصصهاى زيادى دارنـد. حضـور فعال زنان در عرصه هاى مختلف, واقعا مايه شادى و شعف براى ما است. به نظر مـن اگر غرب, زنان مسلمان و ايران را على رغم ايـن همه حضـور و تـوانايى اش مورد حمله قرار مى دهد, بديـن علت است كه نمى تـواند آنچه را كه مى بيند باور داشته باشد. غربيها سالها بـرخلاف ايـن واقعيت كه امـروز بـا آن مـواجه هستنـد, تبليغات كـرده اند. لذا, در تبليغات امروزشان نيز به علت مـوضع خصمانه اشان با اسلام هر چه كه خـود مى خـواهند, ببينند و بشنوند مى نويسند و كارى به واقعيت ندارند. اما آنچه حائز اهميت است نقـش الگـويى است كه ايران اسلامى براى ديگر ميهمانان آزاده در جهان دارد و زن مسلمـان ايـرانـى نيز هميـن نقــش را به عهده دارد.
ثريا نبـور ـ تايلنـد
((كنگره بزرگـداشت ارتحال امام خمينـى, خرداد 76)) زنان ايرانى خيلى قوى و پرقدرت هستند. آن طـورى كه مـن ديدم و آن طـورى كه دانسته هايـم و شنيـده هايـم در مـورد زنان ايرانى ايـن مطلب را تإييد مى كند و مـن فكر مى كنـم موفقيت پيروزى انقلاب تنها از يارى مردان نبود بلكه همچنين زنان در ايـن امر دخيل بودند و پايه گذار حركت زنان مسلمان در كشـورهاى ديگـر شـدنـد. در تايلنـد نيز زنان مسلمان ايـرانـى, الگويى براى فعاليتهاى ما هستند.
دكتـر هنا احيان ـ استـاد دانشگـاه علـوم اجتمـاعى لبنـان
((كنگـره بزرگـداشت ارتحال امام خمينى, خرداد 76)) نقـش زن ايرانـى در جهان بسيار مهم است و آنان از نظر علمـى و فرهنگـى در سطح بالايى قرار دارند. به نظر مـن زنان ايرانـى به جايگاه خويـش دست پيدا كرده اند و تمامى حق و حقوق خود را به دست آورده اند. به هميـن سبب دشمنان زيادى دارند. استكبار جهانى نمـى خـواهد زن مسلمان ايرانى را در مقام الگوى جهانى ببيند. بنابرايـن از زنان خواهـش مى كنـم توجه به مشكلات نداشته باشند و مقاوم باشند و راه خـود را ادامه دهنـد كه ان شـإالله به هـدف اصلـى خـود خـواهنـد رسيــد. دكتر فاطمه حسيـن ـ لندن ((كنگره بزرگداشت ارتحال امام خمينـى, خرداد 76)) ما به واسطه انقلاب اسلامـى و زنان مسلمان ايرانى ياد گرفتيم كه با جرإت بگـوييـم ما مسلمان هستيم و از مسلمان بودن خود خجالت نكشيـم. مـن زنان ايرانى را خيلى فعال و حاضر در جامعه مى بينـم و اينكه آنان قادر هستند در چارچـوب اسلام تمامى كارها را انجام دهند. احساس مـن اين است كه زنان براى اين موقعيت بدست آمده و بـراى تشكيل نظام جمهورى اسلامـى خيلـى سخت كـوشـا بـوده انــد.
خانـم ((ثريا طارق)) ـ عضو پارلمان مسلمانان انگليـس
((كنگره بزرگداشت ارتحال امام خمينى, خـرداد 76)) تصاوير زنان مسلمان ايرانـى در نشريات و تلـويزيـون, ايـن جرإت را به ديگر زنان مسلمان داد كه آنان نيز هر كجا كه باشند مى توانند با حجاب باشنـد. هميـن مطلب بـاعث شـد كه در اروپا نيز عده كثيـرى از زنان به حجاب رو آورند و جـوانان در همه جا مشغول به تحصيل قوانيـن و احكام اسلام شدند و مسلمانان در درجه اول, به هويت اسلامى خويـش پى بردند و در درجه دوم, به جاى آنكه روى مليت خـود تكيه داشته باشنـد, ياد بگيـرنـد كه مسلمان هستنـد و ايـن مسـإله بسيـار مهمـى بـود كه تـا قبل از ايـن وجـود نــداشت. به عقيـده مـن زنان ايـرانـى در حال حاضـر پايه گذار كارهاى بزرگـى بـراى اسلام هستند. البته زنان, مشكلات زيادى بر سر راه داشته و دارنـد و زحمت بسيار زيادى كشيده اند, مثل شهدايـى كه تقديـم كردند. اما يك روز همه چيز زيبا خـواهد شد و دوران اتحـاد و همبستگـى و پيـروزى مسلميـن فـرا خـواهـد رسيــد. ((ايمگارد پيـنImgard pinn ((, محقق و استاد دانشگاه آفـن
((كنگـره بزرگـداشت ارتحال امام خمينى, خرداد 76)) زنان ايرانـى تـوانستنـد با پرچـم حجاب, هـويت خويش را به نمايش بگذارند و ايـن پرچم بود كه باعث تقويت و نيروى بيشتر انقلاب شـد. به هميـن علت مسإله زنان ايران به عنـوان يك بهانه از طـرف ضـد انقلاب و آمريكا مطرح شـد تا از اين طريق به انقلاب حمله كننـد. غرب به ايـن مسإله پـى برد كه زنان ايرانى داراى فكر هستند و مى تـوانند تصميـم بگيرند و حضـورى فعال در اجتماع داشته باشند. و ايـن مسإله اى است كه مـى تـواند علـى رغم آن آزادى و تساوى ظاهرى كه زنان غربـى به دست آورده اند, صـدمه اى بر پيكره غرب وارد كنند. به عبارت ديگر, وحشت از نقـش الگـويى كه زنان مسلمان ايرانى مـى تـوانند داشته باشنـد, باعث يك سـرى از تهاجمات غرب به سـوى آنان است زيـرا ايـن تصـويـر زن ايـرانـى مـى تـوانـد بـاعث شـود تـا زن غربـى تحت تـإثيـر قـرار گيرد.
دكتر ماريا ـ خبرنگار ايتاليايـى
((كنگره بزرگداشت ارتحال امام خمينـى, خرداد 76)) زنان مسلمان ايرانى آفريننده حركتهاى زيادى بـوده اند. آنان بايستى شجاعت و جرإت خود را از دست ندهند و براى خـودشان ارزش زيادى قايل شـوند و بـدانند كه آينـده به واسطه حـركتهاى انجام شـده, مطمئنا بهتـر از ايـن خـواهـد بـود.
رابعه كالا ـ آفريقاى جنـوبـى
((كنگره بزرگداشت ارتحال امام خمينى, خرداد 76)) زنان ايرانـى براى ما همچـون يك رهبر مـى ماننـد و نقـش يك الگـو را براى زنان مسلمان دارنـد. به نظر مـن بايستـى از كشـورهاى مختلف, زنان بيشتـرى به ايران دعوت شـوند, تا آنها با سبك زندگـى زنان و واقعيت زنـدگـى در ايـران از نزديك آشنا شوند. همچنين زنان ايرانـى بايستـى به ديگر كشـورها سفر كنند تا از ايـن طريق شناخت بيشترى نسبت به يكديگر پيدا كنيـم. زنان ايرانى بايستـى با دقت به راهشان ادامه دهنـد و به سبب نقـش عظيمـى كه به واسطه الگـو بـودنشان دارنـد, مـراقبت از ايـن راه داشته باشنـد. زنان مسلمان ايرانـى با حجاب و حضـور فعال مـوجب انگيزه در ديگـر مسلمانان شـدنـد. حجاب, نشان هـويت زنان مسلمان و نشان اسلام بـراى زنـان مسلمـان در اقصـى نقــاط جهان است.
خانـم ژيان فيلى ـ ليسانـس روانشناسـى از عراق
تهران ـ شهريـور 76
حضـور فعال زنان محجبه در عرصه هاى مختلف و صحنه هاى بيـن المللى كه بيانگر تإثيرات اسلام و انقلاب بر آنان بـود, باعث شد كه زنان ديگر نيز به جايگاه خـود پى ببرند. زيرا كه به طور معمول, زن به عنوان موجـودى درجه دوم نگاه مى شـود و در درجه اول او را به مثـابه وسيله اى بـراى نيل به اهـداف خـودشـان مـى بيننـد. انقلاب در زنان مسلمان باعث اعتقاد قـوى آنان شـد و در نتيجه ايـن تإثير, زنان ديگـر نيز به مذهب اسلام روى آوردند. حركت زنان مسلمان ايرانى باعث شد تا مـن به خودم بيشتر بپردازم و به عبارتـى از خودشناسى به خـودسازى رسيده و ارتباط بيشترى با مذهب و خودم داشته باشـم. به واسطه حجاب زنان از امنيت كارى برخوردار مى شوند و حجاب باعث مى شـود كه زنان حضـور فعالتر و با آزادى بيشترى در محيط كار باشند. حجاب با پوشيده نگه داشتـن زيباييهاى زن, امكان رفتار يكسان مرد و زن در محيط كارى را به وجـود مـىآورد. و اينها تماما نكاتـى هستنـد كه زنان ايـرانـى با حضـور خودشان ثابت كردند. خانـم ماجده فرهادى پـور ـ مترجـم عربى از عراق
تهران ـ شهريـور 76 حركت زنان مسلمان ايرانـى, تإثيـرات بسيار مثبتـى نه تنها براى ما بلكه بـراى همه زنان داشته است. فعاليتهاى امروز زنان مسلمان عراقى مرهـون حضـور فعال زنان ايرانى است و ايـن تإثيرات در زمينه هاى مختلف وجـود داشت, نه تنها در عرصه هاى سياسى و اجتماعى فـرهنگى بلكه همچنيـن از جنبه هاى خانـوادگـى, زنان مسلمان ايـرانـى الگـويـى براى ما بـودند. ايثار و مجاهدات ايـن خـواهران در طـول دوران جنگ و انقلاب, آمادگـى آنان و تقديـم پسران و شـوهران و برادرانشان در راه خـدا, همه آنان را جايگاه نمونه بودن و الگو بودن قرار داد. به طور مثال در بيـن اعراب, كرم و فضل و بخشـش عرب مشهور است و ضرب المثل, اما زنان ايرانى در برهه جنگ با صبر و تحمل و مهمان نـوازىاشان حتى از اسرا و مهاجران, ثابت كردند كه بالاتر از همه هستند.
سحـر عينـى ـ دانشجـوى رشته ادبيات عرب از عراق
تهران ـ شهريـورمـاه 76 زنـان ايـرانـى الگـوى مقاومت در مقـابل دشمـن را به زنان مسلمان ديگـر ياد دادنـد. مقاومتى كه به واسطه تحـول انقلاب دگرگـونى فكر و عقيده, در او ديـن احيا شد و امروز اگر در بـوسنـى, لبنان, فلسطيـن و حتـى در آمريكا تحـولـى ايجاد شـده و حـركتهايـى انجـام مـى شـود در نتيجه ايـن تحـول زنـان مسلمـان ايـرانــى است. سالها پيـش, روزنامه عرب زبان ((الطلـوع العربـى)) چاپ فـرانسه نـوشت كه انقلاب اسلامى با حضـور و حجاب زنان مسلمان به وقـوع پيوست و ايـن يك واقعيت غير قابل انكار است. مـريـم لانگهlange ـ متـرجـم و شاعر ـ آلمان
((تهران, مهر 76)) قبل از انقلاب, جدايى بيـن فرهنگ اسلامى و حكومت, سرگردانى خاصى را به وجود آورده بود كه بعضا باعث بيراهه رفتـن افراد مـى شـد. زنان امروز ايـن امكان را پيدا كردنـد كه به واسطه الگـوهاى مذهبـى, خود را شناخته و راه خـود را پيدا كنند. تجمل گرايـى و عشق به ظواهر, جاى خـود را به عشق به خـدا و تهذيب معنـوى داد و امنيت امـروز زنان در نتيجه تمسك آنان به مذهب, حجاب و پشتيبانى قانـونـى از آنهاست. فرهنگ مـردم در خصـوص مسايل زنان تغيير كـرده و شخصيت و هـويت اسلامـى زنان به واسطه حركتهاى مثبت و حضور فعال زنان ايرانى در حال ثبت است, اگر چه تبليغات سـوء و منفى عليه آنان خيلى زياد مى باشد و راه طـولانى كه البته ما نيز در ايـن زمينه ضعف داشته و در صدد خنثـى كردن برنيامده ايـم و اگر هـم كارى ارايه شده به سبب عدم رعايت تمامـى نكات, اثر چندان مثبتـى نداشته است. به نظر مـن زنان ايرانى از سياست خاصى در رفتار و منش اشان برخوردار هستند و به هميـن سبب آنها در نقش مادر, تـربيت كننده نسلها و فعاليتهاى اجتماعى حاضـر هستنـد. محبت و بـرقـرارى ارتباط سـريع كه نشإت گرفته از خلق و خـوى اسلامـى زنان ايرانـى است از ديگـر نكات مجذوب كننده براى مـن بـوده است. در هر صورت براى شناساندن ايـن چهره زن مسلمان تـرجمه و تفسير آيات مربـوط به زنان راه مـوثرى در خنثـى كردن تبليغات منفى خواهد بود.
خانـم اندند رهايـوAndad Rahiyo از اندونزى ـ ليسانـس انگليسـى
كارمند صـداى برون مرزى ـ برنامه اندونزى ((تهران ـ شهريور 76))
حكـومت اسلامى ايـن امكان را براى زنان به وجـود آورد كه آنان در تمامى صحنه هاى سياسـى, فرهنگـى و اجتماعى حضـور فعال داشته باشنـد و ايـن يك واقعيت غيـر قابل انكار است. ايـن حـركت و فعاليت زنان مسلمان ايرانـى انگيزه اى جهت فعاليتهاى مختلف زنان ديگـر كشـورها شد. زنان ايرانى در مقايسه با جامعه اندونزى از امنيت بيشترى برخـوردار هستند با اينكه از نظر مـوقعيت اجتماعى زنان در اندونزى تا حـدودى شبيه به ايرانيان هستنـد اما به واسطه حكـومت اسلامـى و تمسك به ارزشهاى اسلامـى مـوقعيت زنان در ايران خيلـى بهتر است. زنان مسلمان ايران مى تـوانند الگـوى خـوبـى براى تمامى زنان در جهان باشنـد و مـن شخصا ايفاى نقـش همسرى و مادر و فعاليت در عرصه هاى اجتماعى را از ايشان ياد گرفتـم. به هميـن سبب معتقـدم نه تنها براى كشـورهاى مسلمان كه بـراى تمـامـى جهان ايـن زنان مـى تـواننـد الگـويـى مناسب بـاشنـد.
خانـم نـورعينـى از مالزى ـ ليسانـس ارتباطات
كارمنـد صـداى بـرون مـرزى مالزى ((تهران ـ شهريـور 76))
زنان نقـش مهم و بزرگـى را ايفـا كـردنـد. تـا قبل از حركتها و فعاليتهاى زنان مسلمان ايرانى بسيارى از مسايل براى ما مشخص نبـود و كلا حد و مرز كارها را نمى دانستيم. با شكل گيرى نظام اسلامى و پياده شدن قوانيـن اسلامى و حضـور فعال زنان مسلمان به واسطه تإكيد رهنمودها و تـوصيه هاى رهبران انقلاب, ما نيز به حـد و مـرزهاى اسلام شناخت پيـدا كـرديـم و از مشـاركت زنان, چگونگى مشاركتهاى خود در امور را فرا گرفتيم. به نظر مـن زنان بايستى تبليغات بيشتـرى در خصـوص امـور و مسايل زنان از ديـدگاه اسلام در دنيا داشته باشنـد و بايستـى سعى كنند تا از نفـوذ و تإثيرات غرب بر روى نسل جـوان بكاهنـد. آنان بايستى الگـوهاى مناسب را با روشهاى مطلوب به جـوانان بشناسانند و آنان را در راه شناخت الگوى مناسب يارى دهند.

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان